Flow / Plynutí

in cesky •  6 months ago  (edited)

Somewhere the flow had disappeared, it had to be discovered. The endless turns began to spin. Duality ran around, meaninglessly changing poles in nine years.

Who's watching this exchange? It's the final question. How come we can't see it. The system no longer worked or work. No one can see it. Where the exchange takes place. Somewhere on the deep layer of the subconscious, the infinite well is a combination of triggering and fastening giving a response.

Slow dreaming takes you to the next wave. You can slide before someone decides to contact the interface. But why and how? There is always an answer to a question. Is the world ideal? Those who give you answers yes, they are simply willing to lie in the dirt. They trigger the interface until something is mastered and throws a wave for a moment.

This effect has been used several times in history. This is called sync. Imagine September 11th. Skyscrapers are collapsing to the ground. 2012. You will not get anything? End of the world. Imagine that most of the people on this planet knew when the supposed end of the world was supposed to be. It doesn't matter if they believed it or not, because the date was important. No duality, no counterparts to the question of whether this is true.

The investigation of this phenomenon is still going on although most people have no idea that this is happening. Everyone's going their own song. Synchronization. Where is it? It sounds in our ears, running around us. The layers spread apart and chaos entered. Apparent vibration. What will it be? How often do you ask a question about there how will something go? Every moment you look at your watch, you look forward to your plans. Anyone who watches it at the moment is outside of you.

Tied with a rope of flow, we pull other threads than synchronization would like. Every moment we switch based on our imaginary image of ourselves. And anyone who wants to cross this line is captured by that system of interaction.


Někam zmizelo plynutí, bylo ho třeba objevit. Nekonečné obrátky se začali točit. Dualita běžela dokola, nesmyslně krát bylo potřeba za devět let vyměnit póly.

Kdo sleduje tuhle výměnu? Je závěrečná otázka. Jakpak to že to nedokážeme vidět. Systém už nepracoval anebo pracoval. Nikdo to nedokáže vidět. Kde jak probíhá výměna. Někde na hluboké vrstvě podvědomí je nekonečná studnice kombinací spouštějící a zapínající se dávající odpověď.

Pomalé zasnění Vás posouvá na další vlnu. Klouzat se dá než se někdo rozhodne kontaktovat rozhraní. Ale proč a jak? Vždy existuje odpověď na otázku. Je svět ideální? Ti co Vám odpovědi že jo tak jsou zkrátka ochotni ležet v té špíně nadále. Spouštějí rozhraní dokud je něco neovládne a nenahodí na chvíli vlnu.

Tohohle efektu bylo využito v historii několikrát. Nazývá se to synchronizace. Představte si 11. záři. Mrakodrapy se hroutí k zemi. 2012. Že vás nic netrkne? Konec světa. Představte si že většina obyvatel téhle planety věděla kdy měl být údajný konec světa. Je jedno zda tomu věřili nebo ne, protože podstatné bylo to datum. Ne dualita, ne protipóly otázky zda je to pravda.

Zkoumání tohohle fenomenu je na dále v chodu i když většina lidí nemá ani tuchu že se to děje. Každej si jede tu svoji. Tu svoji písničku. Synchronizace. Kde je ji konec? Zní nám v uších, probíhá okolo nás. Vrstvy se rozestoupily a vstoupil chaos. Zdánlivé chvění. Co a asi bude? Jak často si položíte otázku o tom jak něco bude? Každou chvíli vyhlížíte ručičky koukáte dopředu na své plány. Kdokoliv kdo to v tu chvíli sleduje je mimo Vás.Takže ani on nemá tuchu.

Spoutáni provazem plynutí taháme za jiné nitky než by to ráda synchronizace. Každou chvíli přepínáme na základě našeho imaginárního obrazu nás samých. A každý kdo by chtěl překonat tuhle hranici je zachycen oním systémem interakce.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @petrvl! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 24000 upvotes. Your next target is to reach 25000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!