"Ramzes" przyznał się do wsypania Michała Materli. Nawet go nie znał

in dlike •  6 months ago 

Shared From Dlike

Jak widać można wkopać każdego człowieka. Pamiętna sprawa zatrzymania Michała. Etatowy świadek? Co to kur... ma być?! Sam do końca nie jestem przekonany o całkowitej niewinności Materli. Wiem że ludzie z tego kręgu nie są czyści do końca. Tego się nie dowiem kto, kto, co, jak i kiedy. Lubie Michała oglądać w klatce i dla mnie to świetny fighter.


Source of shared Link

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @joseph230! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!