Jozef230 rozdaje prezenty! || Jozef230 gives out presents!

in dtube •  2 months ago  (edited)


https://www.youtube.com/watch?v=bc2Cdm92ITE

Ho ho ho!!🎅

I know I don't have much magical power but I want to give you Christmas Day.

Write a comment what you would like to get on a blockchain steem.

Maybe delegations for a month? Maybe a lot of sports tokens! Can I promote you? Do you have splintetlands cards? Maybe you have your idea?

Your crazy Santa Claus🎅


▶️ DTube
▶️ YouTube

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Żebym za każdy dodany artykuł (nie więcej niż dwa miesięcznie ) zarabiał min 5 $

Da się zrobić😉

Posted using Partiko Android

Spraw, żeby Steem w przyszłym roku był przynajmniej po 1$ !!

To musze kontakty uruchomić😉

Posted using Partiko Android

@tipu curate

Upvoted 👌 (Mana: 5/10 - need recharge?)

Dzięki!

⛄potrzebuję trochę ciepła☃️

Ja tam wybredny nie jestem. Wezmę worek 😊