Morissette Amon - Nobody’s Perfect (Jessie J) Reaction. Morissette Is Genius!


Morissette Amon - Nobody’s Perfect (Jessie J) Reaction. Morissette Is Genius! There is no peak to Morissette Amon’s musical capabilities and it showed once again in her cover of Nobody’s Perfect by Jessie J and she played the guitar on this one. Nobody’s Perfect is a hard song to sing. Jessie J has a unique style of singing, showing Morissette Amon to be a student of music once again.

Altogether this makes for a powerful musical experience and breakthrough watch party, one in which I made a revelation too. Kindly watch the entire video to gain insight into my revelation, perhaps it will inspire you and enhance your journey towards breakthrough. I start out with a blank page and through applying of my spirit and being to the beautiful Morissette music, I was able to fill this blank page with a valuable, proclamation.

#morissetteamon #nobodysperfect #jessiej

Find ulogs about Morissette Amon on https://www.marlians.com/created/mori...

Find me on https://www.marlians.com/@surpassingg... or via 'comsilbronze4@gmail.com'.

Read a 70-minutes long publication about me:
https://www.gofundme.com/i-am-in-rubb...

Kindly subscribe to my YouTube channel: http://www.youtube.com/channel/UCAcai...

In Filipino:

Morissette Amon - Walang reaksyon ng Nobody (Jessie J). Morissette Ay Genius! Walang tugatog sa mga kakayahan ng musikal ng Morissette Amon at nagpakita ito muli sa kanyang takip ng Walang sinumang perpekto ni Jessie J at ginampanan niya ang gitara sa isang ito. Walang sinuman ang Perpekto na mahirap kantahin. Si Jessie J ay may natatanging istilo ng pagkanta, na ipinapakita ang Morissette Amon na maging isang mag-aaral ng musika muli. Ganap na ito ay para sa isang malakas na karanasan sa musika at pambihirang tagumpay sa panonood, isa kung saan gumawa ako ng isang paghahayag din. Mabait na panoorin ang buong video upang makakuha ng pananaw sa aking paghahayag, marahil ay bibigyan ka ng inspirasyon sa iyo at mapahusay ang iyong paglalakbay patungo sa tagumpay. Nagsisimula ako gamit ang isang blangko na pahina at sa pamamagitan ng paglalapat ng aking diwa at pagiging sa magandang musika ng Morissette, nagawa kong punan ang blangkong pahina na ito ng isang mahalagang, pagpapahayag. Maghanap ng mga ulog tungkol sa Morissette Amon sa https://www.marlians.com/created/mori... Hanapin ako sa https://www.marlians.com/@surpassingg... o sa pamamagitan ng 'comsilbronze4@gmail.com'. Basahin ang isang 70-minuto na mahabang publikasyon tungkol sa akin: https://www.gofundme.com/i-am-in-rubb... Magiliw na mag-subscribe sa aking channel sa YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCAcai...


▶️ DTube
▶️ YouTube
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Of a surety, no one is perfect. We all have our unique flaws

Congratulations @surpassinggoogle!
Your post was mentioned in the Steem Hit Parade in the following category:

  • Upvotes - Ranked 8 with 805 upvotes