Ulog #19- A beautiful me welcoming you to a beautiful Week๐Ÿ˜๐Ÿ’•๐Ÿ’•

in hive-173493 โ€ขย  last monthย 

Hi hi, its a bright day over here in Akwaibom state of Nigeria, and people has resumed to work especially the entrepreneurs because the government workers or civil servants are still at home pending when this pandemic will be off.
So I just wanted dropping this wonderful pictures of mine here, ya let me safe them here.

IMG_20200803_145322.jpg

IMG_20200803_145344.jpg

As today begins be positive, say positive things, stay positive, eat positively, smile positively, laugh positively, dance positively, help positively, pray positively in all you do please be positive.

IMG_20200803_145353.jpg

IMG_20200803_145330.jpg

Let not negative words be found coming out of your mouth or neither should you act negatively, the devil is lurking around looking out for any negative word to act upon, I pray God deliver us all, Amen.
Stay safe and save.

IMG_20200803_145312.jpg

IMG_20200803_145337.jpg

Welcoming you to a new week and a new day.
Love ya allโคโค๐Ÿ’—๐Ÿ’—

I remain

glotokens

Much love๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order: ย 
ย  ยท ย last monthย 

Great pictures, filled with positivity at the same time.

The way I see it ehn, close up will soon come looking for you to be their ambร ssador because of your lovely smile. ๐Ÿค—๐Ÿค—๐Ÿค—

๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ

ย  ยท ย last monthย 

You self laugh. Abi I lie?

ย  ยท ย last monthย (edited)

You no lie my brother, na true you talk jare.

Meself i follow reason that talk.

ย  ยท ย last monthย 

@evegrace if I catch you eehh.
See ya inua๐Ÿค—๐Ÿค—๐Ÿค—

I did not say anything oo ๐Ÿƒ. I was just passing๐Ÿšถ when @starstrings01 called my name ooo.

Make I come dey go sef before person go talk say i talk something.

ย  ยท ย last monthย 

Ahahhaahhah
Lol๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜‹๐Ÿ˜‹

ย  ยท ย last monthย 

Lol hhhhhaaa, you eehhh.
You won't kill me..
Thanks though๐Ÿ’Ÿ๐Ÿ’Ÿ๐Ÿ’Ÿ