งานสลากภัต ประเพณีสลากภัตบ้านจำนรรจ์

in thai •  last year 

image.png
สวัสดีจ้า
วันนี้ครอบครัวสุดใจนำกิจกรรมดีๆ งานทำบุญประเพณีสลากภัตของบ้านจำนรรจ์มาฝาก เป็นบรรยากาศของชุมชนบ้านจำนรรจ์ที่ร่วมกันทำบุญ ดูแล้วชื่นใจ ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะจ้ะ ขอเอาเรื่องราวความเป็นมาคร่าวๆของ งานสลากภัต มาบอกต่อพี่น้องด้วยแล้วกัน ขอบคุณข้อมูลของคุณปิโยรส ปรียานนท์

q7dfieu92y.png

"สลากภัต เป็นศัพท์ตามพระวินัยปิฎก เป็นชื่อเรียกวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง โดยใช้วิธีการจับสลากเพื่อแจกภัตตาหารหรือปัจจัย ที่ได้รับจากผู้ศรัทธาถวาย เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธาที่มีปัจจัยจำกัดและไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดได้ โดยสลากภัตนับเป็นสังฆทานที่มีอานิสงส์มาก เพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่จับสลากได้ ย่อมเท่ากับถวายกับพระสงฆ์ทั้งหมด"

65uy6gh2wr.png

อานิสงส์สลากภัต เนื่องจากเป็นการทำบุญที่แตกต่างจากธรรมดา เพราะมีว่ามีการจับสลาก แล้วก็ถวายไปตามรายชื่อพระที่จับได้นั้น การทำบุญแบบนี้เป็นการไม่จำเพาะเจาะจง ว่าจะต้องเป็นพระภิกษุรูปนั้นรูปนี้หรือสามเณรรูปนั้นรูปนี้ก็ยินดีถวายทั้งนั้น เขาบอกว่าเป็นการกำจัดกิเลสชนิดหนึ่งเรียกว่า"อคติเสียได้" ว่าถูกหรือเปล่าไม่รู้นะ ว่าตามเขามา ลองศึกษาเพิ่มเติมเอาเด้อ

km5jlb4ykh.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

extraordinary post is very beautiful to see some collections in food around the location it might taste delicious. a great honor for you, for the event
Excellent Chamnang, enjoy my friend

Thank you.

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Thank you.

Congratulations @nareebun! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 7000 upvotes. Your next target is to reach 8000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!